Tổ chức hoạt náo, tư vấn, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng và các chương trình khuyến mãi...tại các Trung Tâm Mua Sắm lớn.

 Một số hình ảnh đã thực hiện: